ข้อมูลน้องถุงดำ

ชื่อ รูปภาพ ตัวละคร สเตตัส % ได้รับ
Dizzy Glasses Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell, Spika Curve + 10 7%
Rosy Cheek Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell, Spika Impact + 1 7%
Pink Cheek Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell, Spika Impact + 1 7%
Rainbow Feather Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell, Nuri-R, Hana-R, Cesillia-R ขยายเกจปังย่าเมื่อลมแรง 7%
Red Feather Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell, Nuri-R, Hana-R, Cesillia-R ขยายเกจปังย่าเมื่อลมแรง 7%
Devil Tail Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia Impact + 1 7%
Black Mask Nuri, Azer, Max, Kaz Impact + 1 7%
Pink Butterfly Mask Hana, Cecilia, Kooh, Arin, Lucia, Spika
Impact + 1

7%
Blue Star Headset Nuri, Azer, Max, Kaz - 7%
Pink Star Headset Hana, Cecilia, Kooh, Arin, Lucia - 7%
Bl.Bongdari Mask Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia Impact + 1 7%
Foxy Mask Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell Impact Slot + 1
Spin Slot + 2
7%
Galaxy A Goggles Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell Impact + 2 7%
Galaxy A headgear Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell Spin Slot + 1
Curve + 1/ Slot + 1
7%
Pink Music Box Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell Impact+1/Slot+1
7%
Silver Music Box Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell
Impact+1/Slot+1

7%
Optical Viser S Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia
Curve+10

7%
Optical Viser B Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia Curve+10 7%
Reading Glasses Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell Curve+10
7%
Red Sweet Rose Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell Impact+1 7%
White Sweet Rose Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell Impact+1
7%
USB-Plug Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell Impact+1/Slot+1 7%
Blue Floral Nuri, Azer, Max, Kaz Spin+1/Slot+1 7%
Pink Floral Hana, Cecilia, Kooh, Arin, Lucia, Nell
Spin+1/Slot+1

7%
Polaris Mask Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell Impact+2 7%
Lupin Mask Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell Impact+2
7%
Harlequin Mask Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell Impact+2
7%
Fairy Ornament Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell Spin+1/Slot+1 7%
Light Diamond Tail Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell, Spika Impact+1/Slot+1 7%
Red Rim Glasses Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell, Spika Cruve+10 7%
White Rim Glasses Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell, Spika Curve+10 7%
Round Cheek Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell, Spika Impact+1/Slot+1 7%
Cheek Slash Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell, Spika Impact+1/Slot+1
7%
Nose Freckle Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell, Spika Impact+1/Slot+1
7%
Eye Mole Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell, Spika Impact+1/Slot+1
7%
Mouth Mole Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell, Spika Impact+1/Slot+1
7%
Sealed medical eye Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell, Spika Curve+10 7%
Sealed medical bandage Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell, Spika Curve+10 7%
Gestalt magic circle Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell, Spika Curve+10 7%
Sherlock Mustache Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell, Spika Impact+1 7%
Chaplin Mustache Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell, Spika Impact+1
7%
PMR-BEAT Hairband Y Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell, Spika, Nuri R, Hana R, Cesillia-R Curve+2 7%
PMR-TUNE Hairband R Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell, Spika, Nuri R, Hana R, Cesillia-R Curve+2
7%
Mosaic Film Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell SpinSlot+1 7%
Privacy Film Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz, Lucia, Nell CurveSlot+1 7%
Cat Whisker Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz Impact+1 7%
Angel Feather Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz Curve+1 7%
Devil Feather Nuri, Hana, Azer, Cecilia, Max, Kooh, Arin, Kaz Curve+1
7%
Cool Slide Cut (Nuri) Nuri Impact+1/Curve+1/Curve Slot+1
7%
Heavy Metal Arthur Impact+1/Curve+1/Curve Slot+1
7%
Stylish Old Back (Max) Max Impact+1/Curve+1/Curve Slot+1
7%
Quality Shark Cut (Kaz) Kaz Impact+1/Curve+1/Curve Slot+1
7%
Bob Hair Hana Impact+1/Curve+1/Curve Slot+1
7%
Stylish Shark Cut (Cessilia) Cesiilia Impact+1/Curve+1/Curve Slot+1
7%
School Cutety Cut (Kooh) Kooh Impact+1/Curve+1/Curve Slot+1
7%
Bob Short Cut (Arin) Arin Impact+1/Curve+1/Curve Slot+1
7%
เข้า Discord ของเซิฟเวอร์